Junmay Group nhận Chứng chỉ D&B DUNS 2019

Tập đoàn Junmay đã nhận được Chứng chỉ D&B DUNS năm 2019.

Dun & Bradstreet (D&B) là nhà cung cấp thông tin kinh doanh toàn cầu hàng đầu thế giới.

Số DUNS® của D&B là tiêu chuẩn được công nhận rộng rãi để xác định doanh nghiệp trong số hàng nghìn công ty, thị trường và pháp nhân quản lý.