Nhãn thêu

Chúng tôi nhấn mạnh vào việc sản xuất nhãn thêu có kiểm soát chất lượng và cố gắng hết sức để đáp ứng nhu cầu của khách hàng về thẻ thêu. Chúng tôi có nhiều công cụ chuyên nghiệp để đạt được sự cải tiến liên tục của sản phẩm thông qua phân tích thống kê. Các nhãn thêu và thẻ thêu khác nhau được chấp thuận vì hiệu suất cao và độ bền của nó trên các thị trường trên toàn thế giới.