Tuần lễ thiết kế Junmay X Milano 2019

Junmay rất vui khi được tham gia INTERNI HUMAN SPACES Exibition 2019

https://www.meetdesignweek.com/MDW/7677